งานวางท่อ

 
    ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การรับประกัน และตรวจสอบ
 
- เดินท่อ P.E. (ท่อสีดำ) เกรด A ขนาด 20 มม. ตามแนวคานในอาคาร

- ยึดท่อด้วยอุปกรณ์เข้มขัดรัดมีพุ๊กยึดทุกจุด ระยะห่างประมาณ 70 ซม.

- หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) เนื้อพลาสติก ระยะห่างประมาณ 70 ซม. ตลอดแนว

  ท่อภายในทั้งหมด

- หัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคารพร้อมฝาปิด

- ครั้งแรกบริการ ฉีด-อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ในอัตรา 5 ลิตร/1ตารางเมตร

- เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการฉีด-อัดน้ำยาเคมีรอบตัวอาคารให้

  ในระยะห่าง ประมาณ 1 เมตร

- บริษัทฯ จะเข้าตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน/ครั้งในระยะเวลารับประกัน 3 ปี 

                                                                   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม