HOME

  

   ยินดีให้คำปรึกษา..แนะนำในการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงรบกวนอื่นๆ

       บริการสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและนำเสนอวิธีการป้องกันและกำจัดแมลง ภายในอาคารที่พักอาศัย บ้านเรือน     

       อาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มี

        ความรู้ มีประสบการณ์ มีมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย โดยใช้เคมีที่มีมาตรฐาน

        และความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำเรื่องสุขาภิบาล

        เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด  เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลง