บริการกำจัดยุง FOG

   

-  สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                                     

-  ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบ                               

ละอองฝอยละเอียด(MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน                                

(FOGGING)ทั้งภายในและภายนอกอาคาร                                                               

-  ฉีดพ่นเคมี รอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบ

   อาคาร เป็นต้น

-  ใส่ทรายเบสกำจัดลูกน้ำ  ตามแหล่งเพาะพันธ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง 

    หรือท่อระบายน้ำรอบๆ อาคาร

 -  ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง