เกี่ยวกับเรา

  

     บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการด้านการป้องกันกำจัดปลวก และแมลงรบกวนทุกชนิด   

   เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ทุนจดทะเบียน1ล้านบาท ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด และได้จดทะเบียนแปรงสภาพ

   เป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิดไม่ให้เข้าไปทำลาย

   ทรัพย์สินที่มีค่าของท่าน ทางบริษัทจะเน้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับแมลง การป้องกัน 

   และการแก้ปัญหาถูกต้องตามกรรมวิธีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ