บริการแมลงสาบ

                           

 -   สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                                   

-  ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว                     

 แหล่งอาหารและบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ                     

 -  โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ หรือฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง

 -  ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล(GEL)ตามบริเวณที่เหมาะสมและอุปกรณ์

   เครื่องมือต่างๆ 

 -  วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ดในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีด

   พ่นยาน้ำยาผงไม่ได้

 -  ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง              

 -  ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำ

    อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของ

                                                                                แมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ฉีดพ่นหรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่

                                                                                ระบาดของแมลงสาบทำให้การควบคุมไม่ได้ผล

                                                                             -  คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ 

                                                                                ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธ์ อันได้แก่ อาหาร 

                                                                                ที่อยู่อาศัย