บริการกำจัดหนู

 

-  สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                       

อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู  เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง                     

มูลหนู รอยกัดแทะทำลายหรือคลาบไคลเป็นต้น                                            

      -  วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสม

          ชนิดก้อน

      -  วางกาวตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้

      -  วางกับดัก (TRAPPING) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานที่เหมาะสม 

          โดยใช้กับดักเป็นหรือกับดักตาย  (LIVETRAP / SNAPTRAP)

      -   ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

      -  คำแนะนำในการการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการ

         เข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION) การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน 

                                                                                    โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบลดแหล่งอาหารได้แก่การจัดเก็บ

                                                                                    และการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น