บริการกำจัดมด

      

 - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อตรวจสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ                          

 - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่บริเวณ

    ห้องครัวและแหล่งหลบซ่อนบริเวณภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด

 - โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปใบบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ เช่นแผงบอร์ด

    สวิตช์ไฟเครื่องปรับอากาศ รอยแตกร้าวบริเวณภายในอาคาร

    ทั้งหมดโดยรอบ เป็นต้น

 - ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

 - การขอความร่วมมือเรื่องการสุขาภิบาล และดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร     

    สถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร

    (เศษอาหาร ขนม ขยะ) แหล่งหลบซ่อน แหล่งแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ  

                                                                                ที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำ หรือก็อกกน้ำรั่ว-ซึ่ม น้ำจากท่อแอร์  

                                                                                หรือพื้นที่ชื้นแฉะมีน้ำขัง เป็นต้น