มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

 

 - สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                                                      

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกบริเวณรอบอาคาร ตามรอยแตกร้าวและจุดที่               

พบปัญหาหรือเจาะพื้นตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและจำกัดปลวก         

ใต้พื้นภายในอาคาร (ในการบริการครั้งแรก)                                                                

-  สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ   

   ตู้เสื้อผ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆหรือสังเกตดูอุโมง / ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝาผนัง

   ประตู หน้าต่างห้องใต้บันไดหรือ บริเวณขอบบัวห้องน้ำ  

-  การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้างของ 

   เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่นตู้เสื้อผ้าไม่ควรวางชิดพนัง / กำแพง เพราะการสำรวจ

   ตรวจสอบกระทำได้ยาก -  ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำเรื่องสุขาภิบาล  

   เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้ เกิดการแพร่ละบาด

                                               สารสำคัญ :  fipronil 2.5% w/v